• Het duurzaamste relatiegeschenk

  • Snel en op maat leverbaar

  • Maandenlang een eye-catcher

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BLOMMA KONZEPTS

1. Definities

1.1 Blomma Konzepts: Blomma Konzepts is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73915955 en gevestigd te Utrecht en aldaar kantoorhoudende aan Rijksstraatweg 9.

1.2 Blooms out of the Box: Blooms out of the Box is een handelsnaam onder Blomma Konzepts. Blomma Konzepts heeft het alleenrecht op de (door-)ontwikkeling en verkoop van Blooms out of the Box.

1.3 Klant: iedere (rechts)persoon die bij of via Blomma Konzepts goederen bestelt en/of koopt.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere uiting, aanbieding, (offerte-)aanvraag, offerte, opdracht, overeenkomst en al wat dies meer zij waarin Blomma Konzepts partij is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant en / of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Blomma Konzepts is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de nieuwe Algemene Voorwaarden en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten en eerder uitgebrachte uitingen, aanbiedingen, (offerte-)aanvragen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en al wat dies meer zij waarin Blomma Konzepts partij is. Tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden mag er schriftelijk, mits onder een gemotiveerde opgaaf van redenen, bezwaar gemaakt worden tegen de toepasselijkheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden. Partijen die op het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden daartegen geen bezwaar zoals hiervoor bedoeld hebben gemaakt, worden geacht de nieuwe Algemene Voorwaarden (stilzwijgend) te hebben aanvaard.

3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Blomma Konzepts, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van de klant komt een overeenkomst tot stand.

3.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de offertes van Blomma Konzepts ontheffen Blomma Konzepts van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.3 Indien de klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Blomma Konzepts een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Blomma Konzepts gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

4.  Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De datum van levering en de manier van levering maken deel uit van de schriftelijke orderbevestiging. Levering vindt aldus plaats volgens de in de orderbevestiging vastgelegde afspraken.

4.2 Producten gelden als geleverd, zodra Blomma Konzepts de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de producten, bij Blomma Konzepts of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of wanneer deze naar de klant (of in opdracht van de klant naar relaties van de klant) zijn verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde  producten voor risico van de klant.

4.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Blomma Konzepts het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van Blomma Konzepts.

4.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Blomma Konzepts steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4.5 Wanneer een gepersonaliseerde versie van Blooms out of the Box geleverd wordt, zal de klant het logo dan wel de tekst die hij/zij op het kistje en op de wenskaart wenst digitaal aanleveren. De bevestiging van het gebruik van het digitale bestand door Blomma Konzepts geldt als referentie mocht er een geschil ontstaan over het gebruikte logo/tekst op de geleverde kistjes en op de wenskaart in de kistjes.

5.  Vertrouwelijke informatie

5.1 Blomma Konzepts verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de klant heeft verkregen en waarvan de klant heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan Blomma Konzepts weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Blomma Konzepts zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Blomma Konzepts zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en/of andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

5.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Blomma Konzepts als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

6.  Prijzen

6.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Blomma Konzepts aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

6.2 De in de aanbiedingen van Blomma Konzepts weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Blomma Konzepts gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

7.  Betaling

7.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.2 Blomma Konzepts heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde producten per deellevering te factureren.

7.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Blomma Konzepts aangewezen bank rekening.

74 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Blomma Konzepts vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

7.5 In geval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Blomma Konzepts verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Blomma Konzepts buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Blomma Konzepts om schadevergoeding te vorderen.

7.6 Onverminderd de overige rechten van Blomma Konzepts uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Blomma Konzepts gehouden om de incassokosten te vergoeden die Blomma Konzepts heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

7.7 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

8.  Klachtenprocedure

8.1 De geleverde producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor plantenbakken en bloemkwekerijproducten.

8.2 Klachten over het geleverde product moeten door de klant direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van het geleverde product gemeld worden aan Blomma Konzepts, gevolgd door een schriftelijke (digitale) bevestiging.

8.3 Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

8.4 De klant moet Blomma Konzepts in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Blomma Konzepts verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Blomma Konzepts ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de klant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

8.4 Bij een gegrond bevonden klacht zal Blomma Konzepts kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs.

8.5 Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.6 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Blomma Konzepts niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Blomma Konzepts van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Blomma Konzepts zijn gecrediteerd.

8.6 Blooms out of the Box bestaat voor 100% uit natuurlijke materialen. Klachten met betrekking tot onderstaande aspecten worden daarom niet door Blomma Konzepts erkend en vergoeding vanwege een afwijking op onderstaande aspecten is dan ook niet mogelijk:

  • onvolkomenheden in of eigenschappen van productonderdelen die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
  • onvolkomenheden in of eigenschappen van levende planten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze planten (bij normaal gebruik).
  • lichte verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen van het geleverde product..
9.  Aansprakelijkheid

9.1 Blomma Konzepts zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de eigenaren van Blomma Konzepts, het personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingend-rechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

9.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de eigenaren van Blomma Konzepts, haar leidinggevende personeel of het leidinggevende personeel van derden betrokken bij de productie van Blooms out of the Box.

9.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Blomma Konzepts, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde producten en/of diensten.

9.4 De aansprakelijkheid van Blomma Konzepts is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

9.5 Blomma Konzepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Ook kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen.

9.6 De klant vrijwaart Blomma Konzepts van aanspraken van derden.

9.7 De kistjes van Blooms out of the Box zijn gemaakt van hout. Hoewel de kistjes door een natuurlijke coating waterdicht zijn gemaakt van binnen, blijft hout werken. Blomma Konzepts kan hierdoor niet garanderen dat de kistjes in de loop der tijd volledig waterdicht blijven. Blomma Konzepts kan om deze reden geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het lekken van water van de kistjes en de eventuele schade die deze lekkage zou kunnen veroorzaken.

10.  Ontbinding en beëindiging

10.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2 In geval van verzuim van de klant is Blomma Konzepts gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Blomma Konzepts verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3 Blomma Konzepts is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Blomma Konzepts zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.  Overmacht

11.1 Blomma Konzepts is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Blomma Konzepts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Blomma Konzepts niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Blomma Konzepts zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Blomma Konzepts als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Blomma Konzepts of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Blomma Konzepts.

11.3 Indien Blomma Konzepts bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12.  Intellectueel eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op het concept, evenals het merkrecht op Blooms out of the Box berusten uitsluitend bij Blomma Konzepts. Zonder schriftelijke toestemming van Blomma Konzepts mag het concept Blooms out of the Box noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt, verhandeld, aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de wet wordt geëist.

13.  Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn kunnen worden voorgelegd aan de rechter, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.

13.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Blomma Konzepts en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin Blomma Konzepts is gevestigd.

13.3 In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.

13.4 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.